stock-market-pic

ตลาดหลักทรัพย์เส้นทางของนักลงทุน

ตลาดหุ้นไทย เริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เพื่อรองรับการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้เสนอให้มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยเน้นการเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุน ในการเป็นกำลังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งอุตสาหกรรมของประเทศ การพัฒนาของตลาดหุ้นไทยยุคใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ยุคด้วยกัน ในตอนแรกตลาดหุ้นกรุงเทพซึ่งเป็นองค์กรเอกชน แต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

stock-market

การก่อตั้งตลาดหุ้นของไทย ถือกำเนิดขึ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งในปีต่อมาก็ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดหุ้นกรุงเทพ แม้จะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากที่ควร ทำให้แค่มียอดเพียง 160 ล้านบาทเท่านั้น จนกระทั่งเวลาดำเนินมาถึงปี พ.ศ. 2515 การซื้อขายหุ้นก็ยังคงไม่เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นต่ำสุดมีแค่ 26 ล้านบาทเท่านั้น ในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลง

ต่อมาถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่เรื่องการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อย่างมีระบบรวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั้น ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นวงกว้าง ด้วยเหตุนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จึงได้มีการเสนอแผนจัดตั้งตลาดหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2512 และรัฐบาลได้ทำการจ้างศาสตราจารย์ Sydney M.Robbins ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตลาดทุนควบตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน จาก Columbia University in the City of New York สหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำการศึกษาการพัฒนาตลาดทุนไทย

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ตามประกาศคณะปฏิวัติ ที่ 58 อันส่งผลกระทบต่อความความเป็นอยู่ของประชาชน จากการแก้ไขดังกล่าวทำให้รัฐบาลสามารถเข้ามากำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบรวมทั้งมีความยุติธรรม แต่หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งให้มีแหล่งกลางเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์รวมทั้งการระดมเงินทุนภายในประเทศ เมื่อทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ก็ตามด้วยการแก้ไขบทบัญญัติอันเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้ประชาชนนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.  2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการเป็นครั้งแรก ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยาม ต่อมาได้ย้ายมา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ อย่างเป็นทางการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

About the author: admin